Λέξεις-κλειδιά

Σχετικά Άρθρα

Μοιράσου

«Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της γλώσσας στο Νηπιαγωγείο. Μια πιλοτική εφαρμογή του λογισμικού ‘Οι φίλοι του Ντίνο κινδυνεύουν’»

Στην παρούσα εργασία καταγράφονται οι πρώτες παρατηρήσεις από την πιλοτική εφαρμογή του λογισμικού «Οι φίλοι του Ντίνο κινδυνεύουν», με στόχο τη διερεύνηση της στάσης και του βαθμού ανταπόκρισης των νηπίων απέναντι σε αυτό, στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης του λογισμικού. Στο πρώτο μέρος αναλύονται θεμελιώδη ζητήματα όπως η θέση των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο, ο ρόλος της διδασκαλίας της γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και βασικά σημεία στα οποία εστιάζει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών λογισμικών. Ακολουθεί περιγραφή του εκπαιδευτικού λογισμικού και σύντομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει.