«Επιμορφωτικές δράσεις για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση του μαθητή»...

Ένα σύγχρονο σχολείο διακρίνεται για τις καινοτομίες που προωθεί μέσα από τα   εκπαιδευτικά του προγράμματα με σκοπό  την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών. Βασική προϋπόθεση για να αναβαθμιστεί το σημερινό σχολείο είναι να ενισχύονται οι προσπάθειες επιμόρφωσης των...

Τα Δίκτυα Μάθησης που οργανώνονται με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών συμβάλλουν στην Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπα...

Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελεί ένα ισχυρό παράγοντα που βοηθά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η ενδοσχολική επιμόρφωση, τα δίκτυα μάθησης καθώς και οι κοινότητες μάθησης και πρακτικής συμβάλλουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη...

Φιλόλογοι και Τ.Π.Ε.: Η εμπειρία της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου και η διδακτική πράξη...

Η εισήγηση παρουσιάζει τα πορίσματα έρευνας που διεξήχθη ανάμεσα σε φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στα προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (στο εξής Τ.Π.Ε.) από το 2009 μέχρι τέλος του 2013. Η έρευνα βασίστηκε σε...

Σχεδιασμός εξ αποστάσεως σεμιναρίου (2012 – 2013) για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδασκαλία μαθημάτων...

Στην εισήγηση μας προτείνουμε ένα μοντέλο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, οι οποίοι διδάσκουν στα σχολεία των νησιών του Ν. Αιγαίου. Για το σχεδιασμό λάβαμε υπόψη τις ιδιαιτέρες συνθήκες της περιφέρειας, τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων επιμόρφουμενων, τις διαθέσιμες...

Η αξιοποίηση έργων τέχνης μέσω ΤΠΕ στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών στη εκπαιδευτική ...

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία μέθοδος αξιοποίησης των έργων τέχνης στην εκπαίδευση με χρήση  των ΤΠΕ για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. Παρουσιάζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση έργων τέχνης στη διδακτική πράξη. Περιγράφονται οι δυνατότητες υλοποίησης...

Διερεύνηση Γνωστικών Λειτουργιών σε Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Ιστολογίων...

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης διαφορετικών διδακτικών μεθόδων συνεργατικής διδασκαλίας στη μεταβολή γνωστικών λειτουργιών πενήντα τεσσάρων (54) εν ενεργεία καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ), (29 άνδρες και 25 γυναίκες), που παρακολούθησαν εθελοντικά ένα εξ...

«Το πρόγραμμα REVIT: Νέα πνοή στα μικρά σχολεία απομακρυσμένων περιοχών μέσα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Εφαρμογή του προγράμματο...

Το Ευρωπαϊκό Έργο REVIT – Revitalizing Small Remote Schools for LifeLong Distance e-Learning – Νέα πνοή στα μικρά σχολεία απομακρυσμένων περιοχών μέσα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συγχρηματοδοτήθηκε από την ευρωπαϊκή ένωση και υλοποιήθηκε από το EAΙΤΥ (Ερευνητικό Ακαδημαϊκό...

«Συνεργατική Διδασκαλία και Αλληλεπίδραση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, σε Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης μέσω Ιστολογίων»...

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης δύο συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας στην αλληλεπίδραση 39 εν ενεργεία καθηγητών/τριων Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ), που παρακολούθησαν εθελοντικά ένα εξ Αποστάσεως (εξΑπ) επιμορφωτικό πρόγραμμα μέσω ιστολογίων. Το πρόγραμμα διήρκησε οκτώ εβδομάδες...

«H Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας : Η περίπτωση της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών M@rkus’ Quests»...

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και με τη συνεχώς αυξανόμενη διείσδυσή της στην εκπαίδευση δόθηκαν νέες διαστάσεις στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης με τις συναντήσεις του επιμορφωτή με τον εκπαιδευόμενο έχει αρχίσει να εξασθενεί, συνήθως λόγω ύπαρξης...

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»...

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εμπειρική μελέτη που διερευνά την εφαρμογή μέσα στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από την επιμόρφωση των καθηγητών πληροφορικής που υλοποιήθηκε στην Ημαθία στα πλαίσια του έργου «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πληροφορικής» του...