«Αναλογικός Αναστοχασμός: Αναστοχασμός σε Αναλογικά Μοντέλα, μέσα από Μεταγνωστικές Δραστηριότητες Μοντελοποίησης σε Τεχνολογικό Περιβά...

Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά τεχνολογικά περιβάλλοντα δεν εστιάζουν τόσο στην απόκτηση γνώσης, αλλά στοχεύουν στην ενεργοποίηση των μεταγνωστικών λειτουργιών των μαθητών. Ο αναστοχασμός λειτουργεί ως προωθητικός παράγοντας για τη μεταγνώση. Στην παρούσα εργασία γίνεται ανασκόπηση διαφόρων ερευνών...