«Το πρόγραμμα REVIT: Νέα πνοή στα μικρά σχολεία απομακρυσμένων περιοχών μέσα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Εφαρμογή του προγράμματο...

Το Ευρωπαϊκό Έργο REVIT – Revitalizing Small Remote Schools for LifeLong Distance e-Learning – Νέα πνοή στα μικρά σχολεία απομακρυσμένων περιοχών μέσα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συγχρηματοδοτήθηκε από την ευρωπαϊκή ένωση και υλοποιήθηκε από το EAΙΤΥ (Ερευνητικό Ακαδημαϊκό...

«Μελέτη βαθμού συμμετοχής και αλληλεπίδρασης των μελών του δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης»»...

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συμβάλει στο διάλογο αναφορικά με την αξιοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης στην ελληνική εκπαίδευση. Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα (ΔΕΚΔ) μπορεί ενδεχομένως να έχουν να προσφέρουν πολλά στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού...

«Συνεργατική Διδασκαλία και Αλληλεπίδραση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, σε Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης μέσω Ιστολογίων»...

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης δύο συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας στην αλληλεπίδραση 39 εν ενεργεία καθηγητών/τριων Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ), που παρακολούθησαν εθελοντικά ένα εξ Αποστάσεως (εξΑπ) επιμορφωτικό πρόγραμμα μέσω ιστολογίων. Το πρόγραμμα διήρκησε οκτώ εβδομάδες...

«H Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας : Η περίπτωση της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών M@rkus’ Quests»...

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και με τη συνεχώς αυξανόμενη διείσδυσή της στην εκπαίδευση δόθηκαν νέες διαστάσεις στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης με τις συναντήσεις του επιμορφωτή με τον εκπαιδευόμενο έχει αρχίσει να εξασθενεί, συνήθως λόγω ύπαρξης...

«ΤΠΕ και διδακτική πρακτική: ξανα-γράφοντας τα ‘μαθηματικά’ και τα ‘φιλολογικά’ μαθήματα στην κοινότητα εκπαιδευτικών Σύρου»...

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται αναλυτικά τα κείμενα που γράφουν και δημοσιεύουν εκπαιδευτικοί στα συνέδρια ΤΠΕ-Ε της Σύρου και αφορούν στα μαθηματικά και φιλολογικά μαθήματα της β’θμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής για άμεση ένταξη των ΤΠΕ στην...

«Η Πληροφορική στα Ολοήμερα Δημοτικά με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π): Διερεύνηση των απόψεων και των εμπειριών ...

Με την ευκαιρία της εισαγωγής του μαθήματος των Τ.Π.Ε στα 800 Ολοήμερα Δημοτικά με Ε.Α.Ε.Π. διεξήχθη έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων και των εμπειριών των εκπαιδευτικών Πληροφορικής που διδάσκουν για πρώτη φορά στα σχολεία αυτά και οι οποίοι είναι κυρίως νέοι μέχρι 30 ετών με μικρή...

«Αναλογικός Αναστοχασμός: Αναστοχασμός σε Αναλογικά Μοντέλα, μέσα από Μεταγνωστικές Δραστηριότητες Μοντελοποίησης σε Τεχνολογικό Περιβά...

Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά τεχνολογικά περιβάλλοντα δεν εστιάζουν τόσο στην απόκτηση γνώσης, αλλά στοχεύουν στην ενεργοποίηση των μεταγνωστικών λειτουργιών των μαθητών. Ο αναστοχασμός λειτουργεί ως προωθητικός παράγοντας για τη μεταγνώση. Στην παρούσα εργασία γίνεται ανασκόπηση διαφόρων ερευνών...

«Εκπαίδευση και Πρακτική με το Ελεύθερο Ανοικτό Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS)»...

Η αναζήτηση πρότυπων σχεδίων διδασκαλίας, ολοκληρωμένων μαθημάτων και καλών πρακτικών που μπορούν ελεύθερα να προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών και να εφαρμόζονται άμεσα στην τάξη είναι ζητούμενο από τους εκπαιδευτικούς. Το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (Learning...

«Ο ρόλος του διευθυντή και η συμβολή των Τ.Π.Ε. σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»...

Η παρούσα εργασία διερευνά τον εξοπλισμό σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης με Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε), τις γνώσεις των διευθυντών των σχολικών μονάδων στις Τ.Π.Ε., τις απόψεις τους για τη χρήση του διαδικτύου στο πλαίσιο του σχολείου και, τέλος, την ανάγκη των...

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»...

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εμπειρική μελέτη που διερευνά την εφαρμογή μέσα στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από την επιμόρφωση των καθηγητών πληροφορικής που υλοποιήθηκε στην Ημαθία στα πλαίσια του έργου «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πληροφορικής» του...