«Διαθεματικό και Ομαδοσυνεργατικό Εργαστήριο με Raspberry Pi»

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί μια νέα προσέγγιση στην υλοποίηση ομαδοσυνεργατικών, διαθεματικών και διεπιστημονικών εργαστηρίων Πληροφορικής και άλλων διδακτικών αντικειμένων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με μικρό κόστος, τα οποία θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν...

Δραστηριότητες ενίσχυσης της Υπολογιστικής Σκέψης

Στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή έρχεται να προστεθεί στις ικανότητες της γραφής, της ανάγνωσης και της αριθμητικής και η ικανότητα της Υπολογιστικής Σκέψης. Η Υπολογιστική Σκέψη αποτελεί μια θεμελιώδη ικανότητα του σύγχρονου ανθρώπου η οποία μπορεί να αναπτυχθεί με παιγνιώδη τρόπο μέσω κατάλληλων...

Η Αλγοριθμική Πολυπλοκότητα στο Γενικό Λύκειο

Η μελέτη της πολυπλοκότητας των αλγορίθμων είναι ένα διδακτικό αντικείμενο το οποίο υπάρχει στο βιβλίο της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, μάθημα που εντάχθηκε από τις αρχές του 2000 στο Λύκειο,  και συγκεκριμένα στην Γ’ Λυκείου. Ποτέ όμως το διδακτικό αυτό...

Διαθεματική προσέγγιση για την αξιοποίηση φυσικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας...

Η εργασία αυτή  παρουσιάζει μια διαθεματική διδακτική πρόταση για το Γυμνάσιο. Σκοπός της προσέγγισης είναι η επιλογή του κατάλληλου προσανατολισμού ενός σπιτιού και της χωροθέτησης των δωματίων, έτσι ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή εξασφάλιση των εσωκλιματικών συνθηκών (θερμική και οπτική...

Αξιοποίηση και κατασκευή προσομοιώσεων Κινηματικής στο Scratch από μαθητές Λυκείου...

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην αξιοποίηση και κατασκευή μοντέλων και προσομοιώσεων από μαθητές Λυκείου σε αυθεντικές συνθήκες τάξης χρησιμοποιώντας το πολυμεσικό προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch προκειμένου να διερευνήσουν έννοιες Κινηματικής και να αποκτήσουν δεξιότητες μοντελοποίησης. Η...

Αναζήτηση συσχετισμών των δεικτών παρουσίας εκπαιδευόμενων χρηστών σε εικονικές κοινότητες διερεύνησης για την μάθηση βασικών αλγοριθμι...

Η αξιοποίηση εικονικών κόσμων «ανοικτού» κώδικα (open source), τόσο για τη δημιουργία και ανάπτυξη τρισδιάστατων (3D) πολυχρηστικών εικονικών περιβαλλόντων μάθησης, όσο και για τη διασύνδεση με δυσδιάστατα (2D) εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την μάθηση βασικών αλγοριθμικών δομών σε αρχάριους...

«Μελετώντας Αλγοριθμικές Δομές στο περιβάλλον Scratch και σε ένα Πλαίσιο Μάθησης που βασίζεται σε Συνθετικές Εργασίες»...

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σενάριο που αναπτύχθηκε για την διδασκαλία των τριών βασικών αλγοριθμικών δομών στον προγραμματισμό στοχεύοντας παράλληλα στην καλλιέργεια συγκεκριμένων μεταγνωστικών δεξιοτήτων που θεωρούνται σημαντικές στην επίλυση προβλημάτων. Το περιβάλλον μάθησης...