«Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς. ...

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ανιχνεύσει και να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την επίδρασή τους στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς (Α.Ε.Σ.) και συγκεκριμένα στην δεξιότητα της κατανόησης γραπτού λόγου (reading...