Ψηφιακός γραμματισμός και αποτελεσματική ενσωμάτωσή του στη Δημόσια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση...

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις και συνεχή ανάπτυξη. Ιδιαίτερα στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι μεταβολές και οι επιδράσεις είναι σημαντικές σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο, και οι συνέπειές τους...

Διαθεματική προσέγγιση για την αξιοποίηση φυσικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας...

Η εργασία αυτή  παρουσιάζει μια διαθεματική διδακτική πρόταση για το Γυμνάσιο. Σκοπός της προσέγγισης είναι η επιλογή του κατάλληλου προσανατολισμού ενός σπιτιού και της χωροθέτησης των δωματίων, έτσι ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή εξασφάλιση των εσωκλιματικών συνθηκών (θερμική και οπτική...

Αξιοποίηση και κατασκευή προσομοιώσεων Κινηματικής στο Scratch από μαθητές Λυκείου...

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην αξιοποίηση και κατασκευή μοντέλων και προσομοιώσεων από μαθητές Λυκείου σε αυθεντικές συνθήκες τάξης χρησιμοποιώντας το πολυμεσικό προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch προκειμένου να διερευνήσουν έννοιες Κινηματικής και να αποκτήσουν δεξιότητες μοντελοποίησης. Η...

Αναζήτηση συσχετισμών των δεικτών παρουσίας εκπαιδευόμενων χρηστών σε εικονικές κοινότητες διερεύνησης για την μάθηση βασικών αλγοριθμι...

Η αξιοποίηση εικονικών κόσμων «ανοικτού» κώδικα (open source), τόσο για τη δημιουργία και ανάπτυξη τρισδιάστατων (3D) πολυχρηστικών εικονικών περιβαλλόντων μάθησης, όσο και για τη διασύνδεση με δυσδιάστατα (2D) εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την μάθηση βασικών αλγοριθμικών δομών σε αρχάριους...

Το δια-μεσικό έργο Energy-bits και το Εκπαιδευτικό Παιχνίδι “Ενέργεια 2020”

To ENERGY BITS είναι ένα δια-μεσικό έργο συνδυάζοντας το Διαδίκτυο και την Τηλεόραση που έχει στόχο την προώθηση καινοτόμων πρακτικών σε θέματα βιώσιμης χρήσης της ενέργειας ανάμεσα σε νέους και την παροχή κινήτρων για αλλαγή συμπεριφοράς. Υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Intelligent Energy...

Διερεύνηση Της Γεωμετρικής Σκέψης Των Αποφοίτων Του Δημοτικού: Επίπεδα Van Hiele Και Διδακτική Προσέγγιση Με Λογισμικό Δυναμικής Γεωμετ...

Έρευνες όπως αυτή των Gonzalez & Herbst (2009) τονίζουν πως οι ερευνητές πρέπει να συνεχίσουν να ερευνούν με ποιον τρόπο μαθαίνουν οι μαθητές μαθηματικά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών. Επιπλέον εξετάζοντας τις αντιλήψεις των μαθητών αναφορικά με την αλληλεπίδρασή που έχουν με ένα λογισμικό...

Από τη Σταθερή Πολυγωνική Γραμμή στην Προσέγγιση Καμπύλης του Χώρου με Βάση την Αναδρομή Ουράς...

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα μιας ερευνητικής μελέτης που αναφέρεται σε  15 μαθητές  Γ΄ γυμνασίου και στην προσπάθειά τους να σχεδιάσουν τυχαίες καμπύλες του χώρου με βάση την έννοια της καμπυλότητας. Οι μαθητές εργάστηκαν  χρησιμοποιώντας ένα 3D υπολογιστικό ...

Ο ρόλος του λογισμικού δυναμικής Γεωμετρίας στη δημιουργία αναπαραστάσεων για τη μετάβαση από το «φαίνεσθαι» στο «είναι» των περίπλοκων...

Η αντίληψη του τρισδιάστατου χώρου επιτυγχάνεται κυρίως από τις προσωπικές εμπειρίες του καθενός, το πώς κινείται σ’ αυτόν και το πώς χειρίζεται τα αντικείμενα, γι’ αυτό και είναι υποκειμενική. Η προσπάθεια του ανθρώπου να εκφράσει την αντίληψή του για τον χώρο μέσω της Τέχνης εξαίρει τόσο...

Η απόδειξη ως διαδικασία, μέσα από ανοιχτές δραστηριότητες σε περιβάλλοντα δυναμικής γεωμετρίας...

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη προβληματισμού, σχετικά με δραστηριότητες βασισμένες στην αξιοποίηση υπολογιστικών περιβαλλόντων Δυναμικής Γεωμετρίας (ΥΠΔΓ) για τη διδασκαλία της Γεωμετρίας. Η χρήση ΥΠΔΓ αποτελεί έναν από τους τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευτικός μπορεί να...

Τέχνη & Μαθηματικά: Ο θαυμαστός κόσμος των fractals

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  «Ο θαυμαστός Κόσμος των Fractals», το οποίο αναλύεται στην εισήγηση αυτή, εισάγει τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σύγχρονες έννοιες των μαθηματικών και της πληροφορικής, με έναυσμα τους πίνακες της έκθεσης του Mουσείου Ηρακλειδών, μέσα από διάλογο...