«”Περιπλάνηση στο χωρο-χρόνο”: Η διδασκαλία της ιστορίας μέσα από διαδραστικούς χάρτες»...

Το λογισμικό «Περιπλάνηση στο χώρο – χρόνο» είναι ένας διαδραστικός χάρτης που αναπαριστά τον ιστορικό χώρο, όπου διαδραματίστηκαν βασικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. Επιδιώκει να πετύχει τη λειτουργική σύνδεση χώρου – χρόνου και τη συσχέτιση της γεωφυσικής κατάστασης με τις μορφές της...

«Χρήση του Scratchboard σε εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικής»

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις χρήσης του Scratchboard στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε πραγματικές τάξεις. Επιπρόσθετα, η παρούσα εργασία (tutorial & workshop) περιλαμβάνει μία σύντομη παρουσίαση του...

«Πτυχές Σχεδιασμού και Δημιουργίας ενός Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Βίντεο με Θέμα ένα Απειλούμενο Είδος»...

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού βίντεο για την Προσχολική Εκπαίδευση. Το πρώτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει μια συνοπτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την προστιθέμενη αξία του βίντεο για την υποστήριξη της...

«Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου με τη χρήση των ΤΠΕ για την αντιμετώπιση των ιδεών των παιδιών της Δ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου σχετ...

Στην εργασία περιγράφεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου που αποτελείται από ψηφιακό και έντυπο συνοδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της έννοιας του καιρού στην Δ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των ιδεών των παιδιών, ηλικίας 10 ετών, για τους παράγοντες που...

«Διδακτικό Σενάριο: Προσεγγίζοντας Κωνικές Τομές με τη βοήθεια της Μεσοκαθέτου στο Δυναμικό Περιβάλλον του Geometer’s Sketchpad»...

Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα διδακτικό σενάριο που αναπτύσσεται σε μια τάξη μαθητών της Β΄ Γενικού Λυκείου μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου των κωνικών τομών απ’ το σχολικό βιβλίο Μαθηματικών Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες του σεναρίου αφορούν το...

«Καταγραφή της επίδρασης των ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών στους χρήστες»...

Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν μια ιδιαίτερη πτυχή των ΤΠΕ, εξελίσσονται όλο και περισσότερο, γίνονται πιο συναρπαστικά και ελκυστικά με αποτέλεσμα να απορροφούν την προσοχή των χρηστών και να τους καθηλώνουν μπροστά από μια οθόνη για πολλές ώρες, το φαινόμενο αυτό εντοπίζεται περισσότερο...