«Οπτική αντίληψη πραγματικού χώρου σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα – Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»...

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν πτυχές της οπτικής αλλά και της χωρικής αντίληψης. Πως αντιλαμβανόμαστε οπτικά έναν πραγματικό χώρο στην τρισδιάστατη μεταφορά του; Για την καλύτερη κατανόησή τους διερευνήθηκαν οι επικρατέστερες θεωρίες αλλά και τα αντίστοιχα στοιχεία και έννοιες των...

«Μελετώντας Αλγοριθμικές Δομές στο περιβάλλον Scratch και σε ένα Πλαίσιο Μάθησης που βασίζεται σε Συνθετικές Εργασίες»...

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σενάριο που αναπτύχθηκε για την διδασκαλία των τριών βασικών αλγοριθμικών δομών στον προγραμματισμό στοχεύοντας παράλληλα στην καλλιέργεια συγκεκριμένων μεταγνωστικών δεξιοτήτων που θεωρούνται σημαντικές στην επίλυση προβλημάτων. Το περιβάλλον μάθησης...

«Το πρόγραμμα REVIT: Νέα πνοή στα μικρά σχολεία απομακρυσμένων περιοχών μέσα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Εφαρμογή του προγράμματο...

Το Ευρωπαϊκό Έργο REVIT – Revitalizing Small Remote Schools for LifeLong Distance e-Learning – Νέα πνοή στα μικρά σχολεία απομακρυσμένων περιοχών μέσα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συγχρηματοδοτήθηκε από την ευρωπαϊκή ένωση και υλοποιήθηκε από το EAΙΤΥ (Ερευνητικό Ακαδημαϊκό...

«Μελέτη βαθμού συμμετοχής και αλληλεπίδρασης των μελών του δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης»»...

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συμβάλει στο διάλογο αναφορικά με την αξιοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης στην ελληνική εκπαίδευση. Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα (ΔΕΚΔ) μπορεί ενδεχομένως να έχουν να προσφέρουν πολλά στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού...

«Μαθηματικές Έννοιες, Αυθεντικά Πλαίσια Μάθησης και Ψηφιακή Τεχνολογία: το περιβάλλον ANIMath»...

Η παρούσα μελέτη έχει διπλό στόχο: πρώτον, περιγράφει τα βασικά σημεία σχεδιασμού ενός ψηφιακού μαθησιακού περιβάλλοντος, το ANIMath, το οποίο εστιάζει στην διερεύνηση των μαθηματικών ιδεών μέσω χρήσης αναπαραστάσεων αυθεντικών πλαισίων και συγκεκριμένα του κόσμου της ζωής των πεταλούδων...

«Συνεργατική Διδασκαλία και Αλληλεπίδραση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, σε Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης μέσω Ιστολογίων»...

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης δύο συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας στην αλληλεπίδραση 39 εν ενεργεία καθηγητών/τριων Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ), που παρακολούθησαν εθελοντικά ένα εξ Αποστάσεως (εξΑπ) επιμορφωτικό πρόγραμμα μέσω ιστολογίων. Το πρόγραμμα διήρκησε οκτώ εβδομάδες...

«Αξιολόγηση της γνώσης μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω σε έννοιες των Φυσικών Επιστημών με χρήση κινούμενων σχεδίων»...

Η παρούσα εργασία περιγράφει τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη σε μαθητές Ε’ Τάξης Δημοτικού Σχολείου και μελετά αλλά και αξιολογεί τη συνεισφορά των κινουμένων σχεδίων στην εννοιολογική εξέλιξη εννοιών των Φυσικών Επιστημών και στον τρόπο σύνδεσης των διδασκόμενων εννοιών με την...

«Υποκειμενικά Χαρακτηριστικά του Ήχου. Πρόταση Διδασκαλίας σε 14χρονους Μαθητές με την Συνδρομή: Διαδραστικής Προσομοίωσης – Συστήματος...

Στην παρούσα εργασία προτείνεται η αξιοποίηση διαδραστικής προσομοίωσης και Συστήματος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (Σ.Σ.Λ.Α.) για την διδασκαλία της ενότητας «Υποκειμενικά Χαρακτηριστικά του Ήχου» σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου. Με τη χρήση της προσομοίωσης εισάγονται τα φαινόμενα: παραγωγή –...

«Συμβολή ήχων – Στάσιμα ηχητικά κύματα σε ηχητικούς σωλήνες και σε μεταλλικές ράβδους με τη χρήση MBL – ΣΣΛΑ»...

Στην παρούσα εργασία προτείνεται η χρήση του Microcomputer Based Laboratory (MBL) – Συστήματος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (Σ.Σ.Λ.Α.) σε πειραματικές εφαρμογές μέτρησης ταχύτητας ήχου στον αέρα και σε μεταλλικές ράβδους (Fe και κράματος Al). Οι δυνατότητες του αισθητήρα ήχου...

«Αξιολόγηση Ευχρηστίας και Παικτικότητας Ψηφιακών Παιχνιδιών για τη Διδασκαλία της Γλώσσας στην Προσχολική Εκπαίδευση»...

Η σπουδαιότητα της ευχρηστίας και της παικτικότητας ως βασικών συνιστωσών σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού αναγνωρίζεται πλέον από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Με την παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί η αξιολόγηση των υφιστάμενων ψηφιακών παιχνιδιών για τη...