Η απόδειξη ως διαδικασία, μέσα από ανοιχτές δραστηριότητες σε περιβάλλοντα δυναμικής γεωμετρίας

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη προβληματισμού, σχετικά με δραστηριότητες βασισμένες στην αξιοποίηση υπολογιστικών περιβαλλόντων Δυναμικής Γεωμετρίας (ΥΠΔΓ) για τη διδασκαλία της Γεωμετρίας.

Η χρήση ΥΠΔΓ αποτελεί έναν από τους τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει να αρθούν παραδοσιακές δυσκολίες των μαθητών με την απόδειξη στη Γεωμετρία και να δημιουργήσει μαθησιακές καταστάσεις, που θα μυήσουν τον μαθητή σε διαδικασίες κατασκευής αποδείξεων. Για να αποκτήσει όμως η χρήση της τεχνολογίας πρόσθετη παιδαγωγική αξία και να έχει νόημα η επιλογή της έναντι των συμβατικών μέσων, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να αντιλαμβάνεται την απόδειξη ως μια διαδικασία, που μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει λειτουργίες διερεύνησης, επεξήγησης και κατασκευής, και όχι ως μια πρόταση που δίνεται στον μαθητή για να επιβεβαιώσει την αλήθεια της μέσω κατάλληλου συνδυασμού ορισμών και θεωρημάτων. Στη εργασία μας παρουσιάζουμε ανοιχτές δραστηριότητες σε ΥΠΔΓ και μελετάμε τη συμβολή τους στην ανάδειξη σημαντικών συνθετικών – λειτουργιών της απόδειξης, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω διδακτικής αξιοποίησής τους από τον εκπαιδευτικό.