«Μελέτη βαθμού συμμετοχής και αλληλεπίδρασης των μελών του δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης»»

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συμβάλει στο διάλογο αναφορικά με την αξιοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης στην ελληνική εκπαίδευση. Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα (ΔΕΚΔ) μπορεί ενδεχομένως να έχουν να προσφέρουν πολλά στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας και της δια βίου μάθησης. Τα μέλη ενός ΔΕΚΔ πιθανά να μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Είναι επομένως σημαντικό να διερευνηθεί η αξιοποίηση της διαδικτυακής κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται ως μελέτη περίπτωσης το ελληνικό διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» (http://logogreekworld.ning.com). Η μελέτη εστιάζει στα κύρια χαρακτηριστικά και στατιστικά στοιχεία χρήσης του δικτύου και διερευνά το βαθμό συμμετοχής και αλληλεπίδρασης των μελών του, καθώς και τη χρήση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης από τα μέλη του δικτύου. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται κύρια χαρακτηριστικά της έρευνας, αναφέρονται τα αποτελέσματά της, συζητούνται θέματα κλειδιά, τίθενται ανοικτά ερωτήματα και δίνονται κατευθύνσεις για μελλοντική δουλειά.