Η αξιοποίηση έργων τέχνης μέσω ΤΠΕ στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών στη εκπαιδευτική ...

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία μέθοδος αξιοποίησης των έργων τέχνης στην εκπαίδευση με χρήση  των ΤΠΕ για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. Παρουσιάζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση έργων τέχνης στη διδακτική πράξη. Περιγράφονται οι δυνατότητες υλοποίησης...