Διαδραστικά περιβάλλοντα και μαθητικές αφηγήσεις στα πλαίσια της διδασκαλίας των αρχών της βιοκλιματικής και της εξοικονόμησης ενέργεια...

Στην εργασία αυτή, παρουσιάζουμε τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τα πρώτα αποτελέσματα ενός μαθησιακού μοντέλου που επιχειρεί να συνδέσει  αρχές των φυσικών επιστημών που αφορούν την ενέργεια με την εκπαίδευση του πολίτη για την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχοι του είναι η ενημέρωση των...