Διαδραστικά περιβάλλοντα και μαθητικές αφηγήσεις στα πλαίσια της διδασκαλίας των αρχών της βιοκλιματικής και της εξοικονόμησης ενέργεια...

Στην εργασία αυτή, παρουσιάζουμε τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τα πρώτα αποτελέσματα ενός μαθησιακού μοντέλου που επιχειρεί να συνδέσει  αρχές των φυσικών επιστημών που αφορούν την ενέργεια με την εκπαίδευση του πολίτη για την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχοι του είναι η ενημέρωση των...

«Πτυχές Σχεδιασμού και Δημιουργίας ενός Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Βίντεο με Θέμα ένα Απειλούμενο Είδος»...

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού βίντεο για την Προσχολική Εκπαίδευση. Το πρώτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει μια συνοπτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την προστιθέμενη αξία του βίντεο για την υποστήριξη της...

«Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου με τη χρήση των ΤΠΕ για την αντιμετώπιση των ιδεών των παιδιών της Δ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου σχετ...

Στην εργασία περιγράφεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου που αποτελείται από ψηφιακό και έντυπο συνοδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της έννοιας του καιρού στην Δ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των ιδεών των παιδιών, ηλικίας 10 ετών, για τους παράγοντες που...