19 May 2024
Menu

Τεύχος 2

Ψηφιακός γραμματισμός και αποτελεσματική ενσωμάτωσή του στη Δημόσια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις και συνεχή ανάπτυξη. Ιδιαίτερα στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι μεταβολές και οι επιδράσεις είναι σημαντικές σε κοινωνικό, οικονομικό,

Περισσότερα »

Διαθεματική προσέγγιση για την αξιοποίηση φυσικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η εργασία αυτή  παρουσιάζει μια διαθεματική διδακτική πρόταση για το Γυμνάσιο. Σκοπός της προσέγγισης είναι η επιλογή του κατάλληλου προσανατολισμού ενός σπιτιού και της χωροθέτησης των δωματίων, έτσι ώστε να

Περισσότερα »

Αξιοποίηση και κατασκευή προσομοιώσεων Κινηματικής στο Scratch από μαθητές Λυκείου

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην αξιοποίηση και κατασκευή μοντέλων και προσομοιώσεων από μαθητές Λυκείου σε αυθεντικές συνθήκες τάξης χρησιμοποιώντας το πολυμεσικό προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch προκειμένου να διερευνήσουν έννοιες Κινηματικής και

Περισσότερα »

Αναζήτηση συσχετισμών των δεικτών παρουσίας εκπαιδευόμενων χρηστών σε εικονικές κοινότητες διερεύνησης για την μάθηση βασικών αλγοριθμικών δομών μέσω της διασύνδεσης των περιβαλλόντων Open Simulator και Scratch4OS: Μια πιλοτική μελέτη περίπτωσης

Η αξιοποίηση εικονικών κόσμων «ανοικτού» κώδικα (open source), τόσο για τη δημιουργία και ανάπτυξη τρισδιάστατων (3D) πολυχρηστικών εικονικών περιβαλλόντων μάθησης, όσο και για τη διασύνδεση με δυσδιάστατα (2D) εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

Περισσότερα »

Το δια-μεσικό έργο Energy-bits και το Εκπαιδευτικό Παιχνίδι “Ενέργεια 2020”

To ENERGY BITS είναι ένα δια-μεσικό έργο συνδυάζοντας το Διαδίκτυο και την Τηλεόραση που έχει στόχο την προώθηση καινοτόμων πρακτικών σε θέματα βιώσιμης χρήσης της ενέργειας ανάμεσα σε νέους και

Περισσότερα »

Διερεύνηση Της Γεωμετρικής Σκέψης Των Αποφοίτων Του Δημοτικού: Επίπεδα Van Hiele Και Διδακτική Προσέγγιση Με Λογισμικό Δυναμικής Γεωμετρίας

Έρευνες όπως αυτή των Gonzalez & Herbst (2009) τονίζουν πως οι ερευνητές πρέπει να συνεχίσουν να ερευνούν με ποιον τρόπο μαθαίνουν οι μαθητές μαθηματικά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών. Επιπλέον

Περισσότερα »

Από τη Σταθερή Πολυγωνική Γραμμή στην Προσέγγιση Καμπύλης του Χώρου με Βάση την Αναδρομή Ουράς

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα μιας ερευνητικής μελέτης που αναφέρεται σε  15 μαθητές  Γ΄ γυμνασίου και στην προσπάθειά τους να σχεδιάσουν τυχαίες καμπύλες του χώρου με βάση

Περισσότερα »

Ο ρόλος του λογισμικού δυναμικής Γεωμετρίας στη δημιουργία αναπαραστάσεων για τη μετάβαση από το «φαίνεσθαι» στο «είναι» των περίπλοκων δομών του κόσμου μας

Η αντίληψη του τρισδιάστατου χώρου επιτυγχάνεται κυρίως από τις προσωπικές εμπειρίες του καθενός, το πώς κινείται σ’ αυτόν και το πώς χειρίζεται τα αντικείμενα, γι’ αυτό και είναι υποκειμενική. Η

Περισσότερα »

Η απόδειξη ως διαδικασία, μέσα από ανοιχτές δραστηριότητες σε περιβάλλοντα δυναμικής γεωμετρίας

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη προβληματισμού, σχετικά με δραστηριότητες βασισμένες στην αξιοποίηση υπολογιστικών περιβαλλόντων Δυναμικής Γεωμετρίας (ΥΠΔΓ) για τη διδασκαλία της Γεωμετρίας. Η χρήση ΥΠΔΓ αποτελεί έναν από τους

Περισσότερα »

Τέχνη & Μαθηματικά: Ο θαυμαστός κόσμος των fractals

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  «Ο θαυμαστός Κόσμος των Fractals», το οποίο αναλύεται στην εισήγηση αυτή, εισάγει τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σύγχρονες έννοιες των μαθηματικών και της πληροφορικής, με έναυσμα

Περισσότερα »