Περιεχόμενα Τεύχους 0

Περισσότερα

«Ασφαλής χρήση του διαδικτύου»

«Ασφαλής χρήση του διαδικτύου»

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας (Βέροια-Νάουσα, 23,24,25 Απριλίου 2010)

Τζιμόπουλος Νίκος
Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Σύρου
ntzimop@sch.gr

Πόρποδα Αριάδνη
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
aporpoda@yahoo.com

Προβελέγγιος Πέτρος
Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης
petrprovel@sch.gr

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη συγκεκριμένη εισήγηση αναφερόμαστε στους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου για τους μαθητές. Παρουσιάζουμε έρευνα που διεξήχθη σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Σύρο τον Ιανουάριο του 2009 καθώς και τα αποτελέσματα άλλων σχετικών ερευνών. Τέλος, καταλήγουμε σε προτάσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων από το σχολείο.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαδίκτυο, ασφαλής χρήση διαδικτύου, έρευνα

Περισσότερα

«Ελληνικά Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Κοινωνικά Δίκτυα»

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας (Βέροια-Νάουσα, 23,24,25 Απριλίου 2010)

Κατερίνα Γλέζου,
Εκπαιδευτικός, MSc, MEd,
Υποψ. διδάκτορας,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
kglezou@di.uoa.gr
Μαρία Γρηγοριάδου
Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
gregor@di.uoa.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα δύο-τρία τελευταία χρόνια η χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης στο χώρο της εκπαίδευσης κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς και πλέον αποτελεί μία ιδιαίτερα δημοφιλή τάση. Σύγχρονες έρευνες επικεντρώνονται στην εκθετική ανάπτυξη των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και στην ολοένα αυξανόμενη αξιοποίηση της κοινωνικής δικτύωσης στη διδασκαλία και τη μάθηση. Με την οργάνωση ενός Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Κοινωνικού Δικτύου (ΔΕΚΔ) τα μέλη του μπορούν να λειτουργήσουν ως μία Ψηφιακή Κοινότητα Μάθησης (ΨΚΜ), μια κοινότητα ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών, απόψεων, μεθοδολογιών, εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού (σχέδια μαθημάτων, φύλλα εργασίας, αρχεία δραστηριοτήτων) με στόχο την αλληλοενημέρωση, την αλληλοϋποστήριξη, την ανατροφοδότηση και συνακόλουθα τη βελτίωση της διδακτικής πράξης. Τα ΔΕΚΔ που δημιουργούνται και λειτουργούν αξιοποιώντας διαδικτυακές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μπορούν ενδεχομένως να έχουν να προσφέρουν πολλά στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας και της δια βίου μάθησης. Η παρούσα εργασία διερευνά την αξιοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση εστιάζοντας στην παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της εργασίας αναδεικνύονται παραδείγματα ελληνικών διαδικτυακών εκπαιδευτικών κοινωνικών δικτύων και παρουσιάζεται διεξοδικά το διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο (ΔΕΚΔ) «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» (http://logogreekworld.ning.com/). Σκοπό του δικτύου αυτού αποτελεί η επικοινωνία, η συνεργασία, και η ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και υλικού μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με θέματα που αφορούν κυρίως στην παιδαγωγική αξιοποίηση της γλώσσας προγραμματισμού Logo και των Logo-like περιβαλλόντων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Σε αυτό το άρθρο περιγράφουμε κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ΔΕΚΔ, συζητάμε πάνω σε θέματα – κλειδιά και θέτουμε ανοικτά ερωτήματα για μελλοντική δουλειά.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: διαδικτυακή κοινωνική δικτύωση, διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο

Περισσότερα

«Εκπαίδευση και Πρακτική με το Ελεύθερο Ανοικτό Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS)»

«Εκπαίδευση και Πρακτική με το Ελεύθερο Ανοικτό Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS)»

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας (Βέροια-Νάουσα, 23,24,25 Απριλίου 2010)

Σπύρος Παπαδάκης
Υπ. Διδάκτορας,
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
papadakis@eap.gr

Γιώργος Πασχάλης
Υπ. Διδάκτορας,
Πανεπιστήμιο Πάτρας
gpasxali@upatras.gr

Ελένη Ρώσσιου
Υπ. Διδάκτορας,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
rossiou@uom.gr

Νίκος Δόβρος
Υπ. Διδάκτορας,
Πανεπιστήμιο Κρήτης
dovrosn@yahoo.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αναζήτηση πρότυπων σχεδίων διδασκαλίας, ολοκληρωμένων μαθημάτων και καλών πρακτικών που μπορούν ελεύθερα να προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών και να εφαρμόζονται άμεσα στην τάξη είναι ζητούμενο από τους εκπαιδευτικούς. Το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (Learning Activity Management System, LAMS) είναι ένα Διαδικτυακό Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΑΚ) που υποστηρίζει τη  σχεδίαση, συγγραφή, διαχείριση και εποπτεία της εκτέλεσης μαθημάτων με τη μορφή ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων.  Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως αυτόνομο σύστημα, είτε διασυνδεδεμένο με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων όπως ως το Moodle, Sakai, Blackboard κ.α.

H παρούσα εργασία (tutorial & workshop) περιλαμβάνει μία σύντομη παρουσίαση του LAMS και την υλοποίηση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με συμμετοχικές βιωματικές πρακτικές ασκήσεις στο σχεδιασμό, τη συγγραφή και προσαρμογή υπαρχόντων ψηφιακών μαθημάτων, τη δημιουργία και εποπτεία τάξεων για διευκόλυνση κα υποστήριξη της δια ζώσης διδασκαλίας, την εξ αποστάσεως και τη μικτή μάθηση. Επίσης, γίνεται επίδειξη των δυνατοτήτων ανεύρεσης, προσαρμογής για επαναχρησιμοποίηση, δημοσίευσης και διαμοίρασης έτοιμων μαθημάτων από τη διεθνή κοινότητα του LAMS. Το εργαστήριο θα ολοκληρώνεται με συζήτηση σε ομάδες, σχολιασμό, προτάσεις και συστάσεις στην ολομέλεια για κριτική προσέγγιση απέναντι στη χρήση ελεύθερων ανοικτών μαθησιακών πόρων και της διαδικτυακής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: LAMS, Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης, Σχέδιο Διδασκαλίας, Ψηφιακό Μάθημα, Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

Περισσότερα

«Ψηφιακή αφήγηση: Επισκόπηση λογισμικών»

«Ψηφιακή αφήγηση: Επισκόπηση λογισμικών»

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας (Βέροια-Νάουσα, 23,24,25 Απριλίου 2010)

Κυριακή Σεραφείμ
Νηπιαγωγός, ΠΜΣ Παιδικό βιβλίο και Παιδαγωγικό υλικό
Παν/μιο Αιγαίου
pse04178@rhodes.aegean.gr

Γεώργιος Φεσάκης
Λέκτορας, ΤΕΠΑΕΣ
Παν/μιο Αιγαίου
gfesakis@rhodes.aegean.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ψηφιακή αφήγηση, επιπλέον της αφήγησης, παρέχει οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρούσα εργασία αφορά στα λογισμικά συστήματα της ψηφιακής αφήγησης. Ποια χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν, ποιες ηλικίες αφορούν κ.α. είναι μερικά από τα ερωτήματα που προσεγγίζονται. Αρχικά, γίνεται αποσαφήνιση του όρου «ψηφιακή αφήγηση», στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικές σχετικές εκπαιδευτικές έρευνες και κατόπιν παρουσιάζονται τα λογισμικά συστήματα ψηφιακής αφήγησης. Σύμφωνα με την επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε υπάρχει ποικιλία συστημάτων που παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά στο σχεδιασμό και τις δυνατότητες τους. Στα συστήματα που παρουσιάζονται περιλαμβάνονται λογισμικά για παιδιά μικρής ηλικίας που συνοδεύονται από χειροπιαστό υλικό, συστήματα για μεγαλύτερα παιδιά με προχωρημένες δυνατότητες όπως ο προγραμματισμός,  συστήματα που είναι διαθέσιμα διαδικτυακά και συνοδεύονται από κοινότητες κ.ά. Στόχος της εργασίας είναι η συγκριτική παρουσίαση των διαθέσιμων συστημάτων για ενημέρωση των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν την ψηφιακή αφήγηση εκπαιδευτικά.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ψηφιακή αφήγηση, λογισμικά ψηφιακής αφήγησης

Περισσότερα

«Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών μέσω Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης»

«Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών μέσω Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης»

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας (Βέροια-Νάουσα, 23,24,25 Απριλίου 2010)

Ρεβέκκα Παπαδοπούλου
Δασκάλα, 15ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου Αττικής
rpapad@ath.forthnet.gr

Παρασκευή  Βασάλα
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κεφαλληνίας
Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
vasalap@otenet.grΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η επιμόρφωση είναι αναγκαία για τη μετάδοση νέων γνώσεων στους εκπαιδευτικούς, την ανάπτυξη των προσωπικών τους ικανοτήτων, τη βελτίωση των παιδαγωγικών και διδακτικών τους  ικανοτήτων καθώς και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Τα συμβατικά  επιμορφωτικά προγράμματα  χαρακτηρίζονται ανεπαρκή καθώς δεν καλύπτουν τις ανάγκες όλων, απευθύνονται σε  μικρό αριθμό   εκπαιδευτικών και  θέτουν χωροχρονικούς περιορισμούς με αποτέλεσμα να μην μπορούν πολλοί  εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση φαίνεται να καλύπτει επιμορφωτικές ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και να πλεονεκτεί σε σχέση με τη συμβατική σε αρκετά σημεία. Έτσι, η χρήση εργαλείων  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως η τηλεδιάσκεψη μπορεί να δώσει ικανοποιητικές λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παραδοσιακά επιμορφωτικά προγράμματα. Οι Ηλεκτρονικές (ή Εικονικές ή Διαδικτυακές)  Κοινότητες Μάθησης θεωρούνται ως η πιο σύγχρονη τάση στην τηλεδιάσκεψη, η οποία  αποτελεί το συνδυασμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τις νέες τεχνολογίες. Οι Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης (ΗΚΜ) δεν προσφέρουν μόνο ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, αλλά  και ένα ευέλικτο και πολλά υποσχόμενο τρόπο επικοινωνίας και συνεργατικής μάθησης. Στην εργασία αυτή θα περιγραφούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες σε συμβατικά επιμορφωτικά προγράμματα και θα αναφερθούν τα πλεονεκτήματα που καθιστούν τις ΗΚΜ ιδιαίτερα ελκυστικά επιμορφωτικά μέσα. Επίσης θα αναφερθούν παραδείγματα ανάπτυξης ΗΚΜ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης (ΗΚΜ), εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συμβατικά επιμορφωτικά προγράμματα, επιμόρφωση εκπαιδευτικώνΠερισσότερα

«Αναλογικός Αναστοχασμός: Αναστοχασμός σε Αναλογικά Μοντέλα, μέσα από Μεταγνωστικές Δραστηριότητες Μοντελοποίησης σε Τεχνολογικό Περιβάλλον»

«Αναλογικός Αναστοχασμός: Αναστοχασμός σε Αναλογικά Μοντέλα, μέσα από Μεταγνωστικές Δραστηριότητες Μοντελοποίησης σε Τεχνολογικό Περιβάλλον»

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας (Βέροια-Νάουσα, 23,24,25 Απριλίου 2010)

Γιώργος Κρητικός
Φυσικός,
MSc, MEd, Υπ. Διδάκτωρ Παν. Αιγαίου
gkritikos@sch.gr

Αγγελική Δημητρακοπούλου
Καθηγήτρια Παν. Αιγαίου
adimitr@aegean.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά τεχνολογικά περιβάλλοντα δεν εστιάζουν τόσο στην απόκτηση γνώσης, αλλά στοχεύουν στην ενεργοποίηση των μεταγνωστικών λειτουργιών των μαθητών. Ο αναστοχασμός λειτουργεί ως προωθητικός παράγοντας για τη μεταγνώση. Στην παρούσα εργασία γίνεται ανασκόπηση διαφόρων ερευνών σχετικά με τον αναστοχασμό σε τεχνολογικά περιβάλλοντα και παράλληλα περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο του αναλογικού συλλογισμού. Μέσα από την ανασκόπηση και σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα του αναλογικού συλλογισμού, προτείνουμε ένα εναλλακτικό είδος αναστοχασμού, τον «αναλογικό αναστοχασμό». Ο αναλογικός αναστοχασμός αποτελεί μέρος μιας έρευνάς μας, που βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο, η οποία αξιοποιεί τα αναλογικά μοντέλα ως μεταγνωστικά εργαλεία. Η βασική μας υπόθεση είναι η εξής: Στον ιδιο-αναστοχασμό, είναι πολύ πιθανό κάποιο λάθος να μην αναγνωριστεί από τον ίδιο τον δημιουργό-μαθητή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί λανθασμένο στερεότυπο. Με τον συγκριτικό αναστοχασμό η πιθανότητα αυτή είναι ίσως λίγο μικρότερη, αφού ενδεχομένως οι τρίτοι (συμμαθητές) να μην έχουν κάνει το ίδιο λάθος. Θεωρούμε ότι η πιθανότητα αυτή ελαχιστοποιείται μέσω ενεργοποίησης αναλογικού αναστοχασμού, αφού είναι πιο εύκολο να αναγνωριστεί η παράξενη συμπεριφορά στο οικείο γνωστικό πεδίο μιας αναλογίας, της οποίας η κανονική συμπεριφορά είναι γνωστή. Τέλος, παρουσιάζουμε συνοπτικά ένα διδακτικό πλαίσιο στο οποίο οι μαθητές καλούνται να συλλογιστούν αναλογικά και να αναστοχαστούν σε δραστηριότητες μοντελοποίησης, με σκοπό την αξιοποίηση και βελτίωση των μεταγνωστικών τους ικανοτήτων.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αναστοχασμός, αναλογικός συλλογισμός, μεταγνώση, μοντελοποίηση

Περισσότερα

«Καταγραφή της επίδρασης των ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών στους χρήστες»

«Καταγραφή της επίδρασης των ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών στους χρήστες»

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας (Βέροια-Νάουσα, 23,24,25 Απριλίου 2010)

Αδαμαντία Φατσέα
Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
Β/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου
adamantiafatsea@gmail.com

Παναγιώτης Αντωνίου
Επίκουρος Καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
panton@phyed.duth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν διεισδύσει σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν μια ιδιαίτερη πτυχή των ΤΠΕ, εξελίσσονται όλο και περισσότερο, γίνονται πιο συναρπαστικά και ελκυστικά με αποτέλεσμα να απορροφούν την προσοχή των χρηστών και να τους καθηλώνουν μπροστά από μια οθόνη για πολλές ώρες, το φαινόμενο αυτό εντοπίζεται περισσότερο στις μικρότερες ηλικίες. Η νέα γενιά ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών τείνει να επηρεάσει τη φυσική δραστηριότητα των χρηστών.

Στην παρούσα εργασία διερευνήσαμε και καταγράψαμε τις κυριότερες επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει με θέμα την επίδραση των ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών και συγκεκριμένα του Wii Sports Games, στους χρήστες. Η μελέτη έδειξε ότι τα ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια μπορούν να παίξουν έναν επικουρικό ρόλο τόσο στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης που αποσκοπεί στη βελτίωση της υγείας (healthrelated fitness), όσο και στη φυσική κατάσταση που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της επιδεξιότητας (skillrelated fitness). Επίσης μπορεί να συνεισφέρει στη θεραπεία ή την αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς ή εγχειρίσεις, σε καταστάσεις με αναπτυξιακές ανικανότητες, σε χρόνιες ασθένειες όπως η νοητική στέρηση και το σύνδρομο Down, αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση, την κοινωνικοποίηση και την αυτοεκτίμηση.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ψηφιακό παιχνίδι διάδρασης, φυσική κατάσταση

Περισσότερα

«Χρήση του Scratchboard σε εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικής»

«Χρήση του Scratchboard σε εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικής»

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας (Βέροια-Νάουσα, 23,24,25 Απριλίου 2010)

Θεόδωρος Πιερράτος
Εκπαιδευτικός, Υπ. Διδάκτορας Τμ. Φυσικής ΑΠΘ
pierratos@gmail.com

Ευάγγελος Κολτσάκης
Εκπαιδευτικός, MSc, MEd
ekoltsakis@sch.gr

Χαρίτων Πολάτογλου
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Φυσικής ΑΠΘ
hariton@physics.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο χώρο των Φυσικών Επιστημών, τα συστήματα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης αποτελούν ένα επιπλέον εργαλείο των Τ.Π.Ε.. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού Scratch σχεδιάστηκε, αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από το M.I.T. Media Lab. Συγχρόνως, το ίδιο εργαστήριο σχεδίασε και υλοποίησε το Scratchboard, μια πλακέτα με αισθητήρες, η οποία επικοινωνεί με το Scratch και μέσω της οποίας ο υπολογιστής μπορεί προγραμματιζόμενος να αντιδρά σε μεταβολές τιμών συγκεκριμένων φυσικών μεγεθών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις χρήσης του Scratchboard στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε πραγματικές τάξεις. Επιπρόσθετα, η παρούσα εργασία (tutorial & workshop) περιλαμβάνει μία σύντομη παρουσίαση του Scratchboard και την υλοποίηση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με τη βοήθεια φύλλων εργασίας και με συμμετοχικές βιωματικές πρακτικές ασκήσεις στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εργαστηριακών δραστηριοτήτων βασισμένων στην αξιοποίηση του Scratch και του Scratchboard.

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Scratch, Scratchboard, συστήματα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης

Περισσότερα

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας (Βέροια-Νάουσα, 23,24,25 Απριλίου 2010)

Αθηνά Τραψιώτη
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής,
Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας
trapsiot@sch.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εμπειρική μελέτη που διερευνά την εφαρμογή μέσα στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από την επιμόρφωση των καθηγητών πληροφορικής που υλοποιήθηκε στην Ημαθία  στα πλαίσια του έργου «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πληροφορικής» του επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας.

Η διερεύνηση αφορά επίσης τους παράγοντες που βοήθησαν ή / και δυσκόλεψαν τους εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή  των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από την  εν  λόγω επιμόρφωση.

Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι ημι-δομημένες συνεντεύξεις και η επεξεργασία των  ερευνητικών δεδομένων έχει ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά

Κατά την   επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων  γίνεται αναφορά – σύγκριση με παλαιότερη έρευνα που διενεργήθηκε αμέσως μετά το τέλος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πληροφορικής. Η έρευνα αυτή αποσκοπούσε στην τελική αξιολόγηση της συγκεκριμένης επιμόρφωσης κα στη διερεύνηση της πρόθεσης των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν όσα έμαθαν μέσα στην τάξη.

Σύμφωνα με τα  αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, ένα χρόνο μετά την επιμόρφωση,  ο  βαθμός αξιοποίησης  της επιμορφωτικής εμπειρίας  των εκπαιδευτικών πληροφορικής μέσα στην τάξη είναι ικανοποιητικός σε ότι αφορά τη χρήση σχεδίων μαθήματος, εκπαιδευτικού λογισμικού (εξειδικευμένου και μη) καθώς και συμμετοχικών τεχνικών. Καθόλου ικανοποιητικός είναι ωστόσο ο βαθμός εφαρμογής καινοτόμων δράσεων από τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής.

Επίσης, από την  παρούσα έρευνα προκύπτουν  ενδιαφέρουσες πληροφορίες που αφορούν στους παράγοντες, θετικούς και αρνητικούς, που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής  στην εφαρμογή όσων έμαθαν μέσα στην  τάξη. Το επίπεδο μαθητών και η  παρακολούθηση περαιτέρω επιμορφωτικών  δράσεων βοηθά στην αξιοποίηση της επιμορφωτικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη ενώ η πίεση κάλυψης της διδακτέας και εξεταστέας ύλης  αποτελούν κύριους ανασταλτικούς παράγοντες στην αξιοποίηση αυτή.

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Διδακτική  Πληροφορικής, Παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ

Περισσότερα
Page 1 of 212