«Το ψηφιακό φωτογραφικό σενάριο ως εργαλείο για τη γλωσσική επεξεργασία»

Η έρευνα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο αποτελεί τμήμα μελέτης της αλληλεπίδρασης μαθητών α΄ Γυμνασίου με το ψηφιακό φωτογραφικό σενάριο για την κατασκευή μιας ιστορίας, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας. Η έρευνα αυτή, ποιοτικού χαρακτήρα, είχε πρωτίστως στόχο να σκιαγραφηθούν οι...

«H Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας : Η περίπτωση της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών M@rkus’ Quests»...

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και με τη συνεχώς αυξανόμενη διείσδυσή της στην εκπαίδευση δόθηκαν νέες διαστάσεις στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης με τις συναντήσεις του επιμορφωτή με τον εκπαιδευόμενο έχει αρχίσει να εξασθενεί, συνήθως λόγω ύπαρξης...

«ΤΠΕ και διδακτική πρακτική: ξανα-γράφοντας τα ‘μαθηματικά’ και τα ‘φιλολογικά’ μαθήματα στην κοινότητα εκπαιδευτικών Σύρου»...

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται αναλυτικά τα κείμενα που γράφουν και δημοσιεύουν εκπαιδευτικοί στα συνέδρια ΤΠΕ-Ε της Σύρου και αφορούν στα μαθηματικά και φιλολογικά μαθήματα της β’θμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής για άμεση ένταξη των ΤΠΕ στην...

«Η Πληροφορική στα Ολοήμερα Δημοτικά με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π): Διερεύνηση των απόψεων και των εμπειριών ...

Με την ευκαιρία της εισαγωγής του μαθήματος των Τ.Π.Ε στα 800 Ολοήμερα Δημοτικά με Ε.Α.Ε.Π. διεξήχθη έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων και των εμπειριών των εκπαιδευτικών Πληροφορικής που διδάσκουν για πρώτη φορά στα σχολεία αυτά και οι οποίοι είναι κυρίως νέοι μέχρι 30 ετών με μικρή...

«Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς. ...

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ανιχνεύσει και να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την επίδρασή τους στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς (Α.Ε.Σ.) και συγκεκριμένα στην δεξιότητα της κατανόησης γραπτού λόγου (reading...