Λέξεις-κλειδιά

Σχετικά Άρθρα

Μοιράσου

«Πτυχές Σχεδιασμού και Δημιουργίας ενός Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Βίντεο με Θέμα ένα Απειλούμενο Είδος»

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού βίντεο για την Προσχολική Εκπαίδευση. Το πρώτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει μια συνοπτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την προστιθέμενη αξία του βίντεο για την υποστήριξη της μάθησης, τη μάθηση με τα πολυμέσα και την επίδραση του φιλμ στο εκπαιδευτικό βίντεο. Το δεύτερο μέρος της εργασίας εστιάζεται στο σχεδιασμό ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού βίντεο με θέμα ένα απειλούμενο είδος με βάση ένα παιδαγωγικό πλαίσιο σχεδιασμού και σε μια αποτίμηση των δυσκολιών που προέκυψαν από την δημιουργία του.